Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

 

Regulamin Programu

 

1.      Organizator i czas trwania – warunki ogólne.

 

1.1  Organizatorem Programu „Kibicuj Bogorii i zgarniaj nagrody „ zwanego dalej „Programem”, jest   Klub Sportowy Bogoria zwany dalej jako „Organizator”.

1.2  Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3  Uczestnikami Programu („Uczestnicy”) mogą być osoby pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie ale z zastrzeżeniem złożenia pisemnego oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna. Uczestnikami są Kibice uczęszczający na rozgrywki sportowe.

1.4  Tekst regulaminu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania, w siedzibie Organizatora.

1.5  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane te będą przetwarzane do celów prowadzonego Programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926 z późn. zm.). Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

1.6  Dokonanie zgłoszenia udziału w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków Programu określonych niniejszym regulaminem.

1.7  Czas trwania Programu obejmuje okres od dnia 17-10-2017 r. do dnia 31-12-2017 r., z możliwością jego wcześniejszego zakończenia w każdej chwili, za uprzednim powiadomieniem Uczestników.

 

2.      Warunki uczestnictwa w Programie.

 

2.1  Warunkiem uczestnictwa w Programie jest odbiór przez Uczestnika Karty Lojalnościowej („Karta”) oraz dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie Kupnu Zgłoszeniowego, w okresie trwania programu.

2.2  Kupon zgłoszeniowy wraz z Kartą lojalnościową będzie można odebrać u Organizatora w biurze Bogorii przy hali sportowej na ul. Westfala 3a.

2.3  Do prawidłowego wypełnienia kuponu zgłoszeniowego wymagane jest:

a.       imię i nazwisko Uczestnika;

b.      numer telefonu komórkowego Uczestnika;

c.       adres elektroniczny Uczestnika;

d.      adres korespondencyjny Uczestnika;

e.       oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926 z późn. zm.);

f.        oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu Programu;

g.      data i podpis Uczestnika

h.      dodatkowe oświadczenie zgody rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w programie w przypadku osób niepełnoletnich

 

2.4  Zgłoszenia dokonywane będą poprzez przekazanie kuponu zgłoszeniowego  Organizatorowi.

2.5  Zgłoszenia wypełnione niezgodnie z regulaminem, wypełnione niekompletnie, nieczytelnie lub przez podmioty niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie są nieważne i nie biorą udziału w Programie. Za nieważne będą również uznawane Zgłoszenia podające dane więcej niż jednego Uczestnika i/lub dane więcej niż jednej Firmy.

2.6  Dokonane Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.

 

3        Nagrody

 

3.1  05.12 w trakcie ostatniego meczu bieżącego roku osoby, które zebrały wszystkie pieczątki otrzymają od klubu pakiet kibica który zawiera:

- długopis

- smycz

- szalik

- klaskacz

- kalendarz

- koszulka

- bidon

- torba

- opaska

O łącznej wartości 150 zł

 

3.2  Ponadto Organizator przewiduje dodatkowe nagrody specjalne, które będą wyłaniane podczas meczów pośród kibiców biorących udział w programie.

 

3.2 Informacje dotyczące nagród specjalnych będą znajdować się na FB - https://www.facebook.com/BogoriaGrodziskMazowiecki/ oraz na stronie www.bogoriagrodzisk.pl podczas trwania Programu.

3.3 Uprawnienie Uczestnika domagania się wydania Nagrody jest niezbywalne. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że Uczestnik i Organizator postanowią inaczej.

3.4 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.

 

4        Zasady przyznania nagród i powiadomienie o wygranej.

 

4.1  Uczestnik zgłasza się do Organizatora, wypełnia zgłoszenie i otrzymuje kartę lojalnościową na pieczątki.

4.2  Pieczątki będą przyznawane za:

Każde przybycie kibica (Uczestnika) na rozgrywki sportowe – po meczu, w biurze Bogorii przy hali sportowej na ul. Westfala 3a.

 

4.3  Organizator podczas każdej rozgrywki sportowej zapewni przystawianie pieczątek.

4.4  Organizator poinformuje Uczestników (drogą mailową) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni o dacie ostatnich rozgrywek, która będzie również datą przyznania nagród w Programie. Organizator poinformuje o godzinie rozgrywek i maksymalnej ostatecznej godzinie na złożenie Karty Lojalnościowej do Organizatora .

 

4.5  . Każdy Uczestnik przychodząc na ostatnią rozgrywkę składa swoją Kartę Lojalnościową (z imieniem, nazwiskiem i nr id) u Organizatora w biurze Bogorii.

4.6  Nagrody zostaną rozdane na meczu 05.12.2017r.

4.7  Organizatorowi, przysługuje prawo wprowadzania dodatkowych aktywności i dodatkowych nagród w czasie trwania Programu.

4.9 Organizator wyda Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

5        Przekazanie Nagród.

 

5.1  Nagrody będą przekazywane podczas ostatnich rozgrywek w sezonie, przez Komisję ( Edyta Skoczeń, Michał Kwaśniewski, Dominik Wieczorek) do tego powołaną przez Organizatora dnia 05.12.2017

5.2  Przyjmuje się, iż Uczestnikiem uprawnionym do odbioru Nagrody jest osoba fizyczna, której dane wskazane są w Zgłoszeniu,

5.3   Nagrody w postaci pakietu kibica zostaną przekazane osobom, które uzbierały 5 lub 6 pieczątek  pieczątek.

 

 

6        Inne postanowienia regulaminu.

 

6.1  Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie, w terminie do dnia15.12.2017 r. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w pkt 1.1. powyżej.

6.2  Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

6.3  W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska Organizatora, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

6.4  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

6.5  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.

6.6  W przypadku podejmowania przez osoby trzecie i/lub Uczestników działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Programie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Programie.

6.7  We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

 
Sponsorzy i Partnerzy Superligi Tenisa Stołowego